Warunki korzystania z usługi

DEFINICJE:

Usługodawca – Devpark sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wspólna 15/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, pod nr 0000458710, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 777-323-10-47.

Użytkownik / Programista – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr A do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Prywatności.

Usługobiorca / Pracodawca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika służący do założenia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Materiały pracodawców - wszelkie treści lub materiały złożone lub przesłane przez pracodawcę do Serwisu LaraJobs, do wykorzystania na stronach internetowych LaraJobs.pl w związku z korzystaniem Usług.

Ogłoszenie podstawowe - oznacza post na stronie internetowej LaraJobs.pl, przedłożony przez pracodawcę w określonym formacie, na podstawie szablonu internetowego, który został wypełniony przez tego pracodawcę.

Ogłoszenie wyróżnione - oznacza ogłoszenie o pracę, która jest bardziej widoczne poprzez wyższe średnie przeglądanie i eksponowanie w porównaniu do podstawowych ofert pracy.

Regulamin  – niniejsze postanowienia.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy Regulamin określa:
   • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
   • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
   • zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
  • Usługodawca w Serwisach nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały dostępnione w sposób opisany powyżej.
  • Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  • Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • ZAWARCIE UMOWY
  • Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania prez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis, które nie wymagają założenia Konta.
  • Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
  • Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła oraz imienia i nazwiska.
  • Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
  • Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
  • Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook, Tweeter, Linkedin). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
  • Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  • Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
  • Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
  • Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 • WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki "cookies".
  • Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
  • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  • Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu zawarcia umowy. Jeżeli zawarcie umowy z Usługobiorcą nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW
  • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
   • wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
   • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
   • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
  • Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
   • podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
   • publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców,
   • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  • Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
  • Niezależnie od postanowień pkt IV.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 • OPŁATY
  • Dostęp do większości usług LARAJOBS jest bezpłatny. Larajobs nie pobiera opłat za rejestrację, oraz stworzenie Profilu.
  • Larajobs zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dla dowolnych usług oferowanych przez larajobs.pl po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.
  • Larajobs pobiera opłaty za usługi wyszczególnione w cenniku
  • Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługę jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona publicznie na stronie internetowej larajobs.pl/cennik. W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za Usługi mogą określać szczegółowe warunki danej promocji.
  • Ceny podane w cennikach są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na fakturach zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku klientów zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej warunkiem zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług jest podanie podczas składnia zamówienia poprawnego numeru EU VAT.
  • Faktura zostanie wygenerowana w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia płatności do Devpark sp. z o.o.. Ze datę wpłynięcia płatności uznaje się jej zaksięgowanie na koncie Devpark sp. z o.o.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.
  • Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
  • Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
  • Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   • za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
   • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę,
   • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
   • podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
   • nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdy Larajobs.pl.
  • Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
  • Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.
  • W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
  • Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy larajobs.pl a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami (reklamacje) należy zgłaszać na adres elektroniczny [email protected]
  • Larajobs.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienie reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa.
  • Larajobs.pl uprawniony jest do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowania usług Larajobs.pl.
  • Larajobs.pl uprawniony jest do dokonywania zmian i oddziaływania w inny sposób na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika.
  • Reklamacje składane do Larajobs.pl dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Larajobs.pl nie będą rozpatrywane. Larajobs.pl nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
 • ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
  • W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez wysłanie takiej informacji na adres [email protected] informacji o usunięcie swojego Konta lub skorzystać z dostępnego na stronach serwisu formularza.
  • Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
   • naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
   • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   • umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   • wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
   • usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
   • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,
   • braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie ostatnich 6 miesięcy.
  • O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 kwiecień 2016 r.
  • W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach.
  • O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach.
  • W przypadku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
  • Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
  • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  • Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr A

WYKAZ I OPIS USŁUG

 • Usługi dostępne dla Usługobiorców
  • Konto larajobs.pl Konto, za pomocą, którego Usługobiorca przechowuje swoje dane związane z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej, oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta. Konto może być również wykorzystywane przez Usługobiorcę podczas aplikowania na oferty pracy, w tym w celu stworzenia Profilu Programisty. Korzystanie z niektórych Usług i funkcjonalności Konta może być uzależnione od:
   • wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
   • zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
   • treści i formy danych, która musi być adekwatna do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).
  • Funkcjonalności Konta Larajobs.pl:
   • Informowanie o statusie aplikacji Usługodawca informuje Usługobiorcę - za pomocą specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres email w czasie wybranym przez Usługodawcę, o statusie złożonej aplikacji na podstawie aktywności pracodawcy, w zakresie potwierdzenia dostarczenia aplikacji Usługobiorcy do pracodawcy, potwierdzenia jej otwarcia przez pracodawcę, podsumowania statusów złożonych aplikacji oraz danych statystycznych mówiących o szansach Usługobiorcy wśród innych kandydatów.
   • Informowanie o statusie aplikacji Usługodawca informuje Usługobiorcę - za pomocą specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres email w czasie wybranym przez Usługodawcę, o statusie złożonej aplikacji na podstawie aktywności pracodawcy, w zakresie potwierdzenia dostarczenia aplikacji Usługobiorcy do pracodawcy, potwierdzenia jej otwarcia przez pracodawcę, podsumowania statusów złożonych aplikacji oraz danych statystycznych mówiących o szansach Usługobiorcy wśród innych kandydatów.
   • Ulubieni pracodawcy Usługobiorca ma możliwość oznaczenia wybranych przez siebie pracodawców jako Ulubionych w celu wyróżnienia publikowanych przez nich ofert na podglądzie oferty, jak również w celu ułatwienia dostępu do tych ofert. Usługobiorca ma możliwość zarządzania swoimi oznaczeniami za pośrednictwem swojego Konta.
   • Moje aplikacje Usługobiorca ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy. W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą usługi
   • Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom Usługobiorca może udostępnić swój Profil i/lub CV pracodawcom dla celów rekrutacyjnych, co oznacza udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy zawartych w Profilu i/lub przez Usługodawcę potencjalnym pracodawcom. Warunkiem korzystania z usługi przez Usługobiorcę jest

    (I) wypełnienie odpowiednich pól w Profilu oraz włączenie odrębnej zgody na udostępnianie Profilu pracodawcom.

    (II) akceptacji profilu Usługobiorcy przez administrację Larajobs.pl

  • Aplikuj do oferty Usługobiorcy mogą przesyłać pracodawcom i innym podmiotom odpowiedzi na oferty pracy, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym profil, oraz list motywacyjny) za pomocą formularza i aplikacji internetowej, dostępnych w Serwisie.
 • Usługi dostępne dla Użytkowników i Usługobiorców
  • Wyszukiwarka ofert w Serwisie Użytkownik i Usługobiorca mogą w Serwisach według udostępnionych kryteriów wyszukiwać oraz przeglądać opublikowane tam oferty pracy.
  • Inne usługi Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.